नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्धन | WWF

नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्धनPosted on 02 August 2013
नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्धन
© WWF Nepal
यस आधारपत्रले नेपालका गरिब जनतामाथि परेको जलवायु परिवर्तनको असर, नेपालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, हरियो वन कार्यक्रमले प्रयोग गरेको एकिकृत अनुकूलन विधि, र समुदाय एवं पारिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूलन क्षमता बढाउने कार्यक्रममा खास जोड दिएको छ ।

यसबारे विस्तृत रुपमा बुझ्न आधारपत्र डाउनलोड गर्नुहोस् ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्धन
© WWF Nepal Enlarge