समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी तथा कार्यान्वयन हाते पुस्तिका | WWF

समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी तथा कार्यान्वयन हाते पुस्तिकाPosted on 20 June 2014
Flipchart
© © CARE Nepal
 स्थानीय श्रोत व्यक्तिले यो हाते पुस्तिकाको प्रयोग गरेर समुदायमा आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी तथा कार्यानवयन गर्न सजिलै सहजीकरण गर्न सक्छन् । यो पुस्तिकाले जलवायु परिवर्तनका बारे पनि बडो सरल जानकारी दिन्छ ।
Flipchart
© © CARE Nepal Enlarge