लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी रणनीति | WWF

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुलप्रवाहीकरण सम्बन्धी रणनीतिPosted on 19 August 2014
लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति
© WWF Nepal
यस रणनीतिले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी रणनीतिका साथै सामुदायिक वन विकाससम्बन्धी निर्देशिकाका लै स सा स का प्रावधान कार्वान्यवन गर्न सहयोग गर्छ। यसले भविष्यको नीति निर्माण र शोध अनुसन्धानमा पनि सहायता गर्नेछ ।