पारिस्थितिकीय सेवा भूक्तानी प्रणाली अन्तर्गत ग्रिन स्टिकर सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ | WWF

पारिस्थितिकीय सेवा भूक्तानी प्रणाली अन्तर्गत ग्रिन स्टिकर सञ्चालन कार्यविधि, २०७२Posted on 23 February 2017
पारिस्थितिकीय सेवा भूक्तानी प्रणाली अन्तर्गत ग्रिन स्टिकर सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal
पर्यटन व्यवसायमा वातावरण संरक्षण महत्वपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ, वातावरणमैत्री व्यवसायलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा ग्रिन स्टीकरप्रदान गरी सो वापत प्राप्त रकम तथा वातावरणमैत्री क्रियाकलापले पारिस्थितिकीय पद्वतिमा पर्ने वा परिरहेका नकरात्मक असरहरुलाई रोक्ने उपायहरु अंगीकार गर्न तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान एवं पारिस्थितिकीय सेवा प्रापक र सेवा प्रदायक बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने हेतुले यो अवधारण ल्याइएको हो ।
पारिस्थितिकीय सेवा भूक्तानी प्रणाली अन्तर्गत ग्रिन स्टिकर सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal Enlarge