फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२ | WWF

फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२Posted on 23 February 2017
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal
फेवा जलाधार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्ने कार्यहरुमा सहयोग गर्न गठित फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डलाई छिटो छरितो ढंगले व्यवस्थापन समितिमार्फत योजना तर्जुमा, अभिलेख व्यवस्थापन र दैनिक कार्य संचालनमा सहयोग गर्न आवश्यक भएकोले, उक्त व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डले आन्तरिक रुपमा छलफल गरी तयार गरेको छ । 
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट बोर्ड- व्यवस्थापन समितिको संचालन कार्यविधि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal Enlarge