फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट- कोष व्यवस्थापन कार्यविघि, २०७२ | WWF

फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट- कोष व्यवस्थापन कार्यविघि, २०७२Posted on 23 February 2017
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट- कोष व्यवस्थापन कार्यविघि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal
फेवा जलाधार क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरुको दिगो व्यस्थापन गर्न, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासमा सहयोग गर्न, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान गर्न र फेवाताल क्षेत्रको निरन्तर संरक्षण गर्न, सम्बन्धित क्षेत्रका घरपरिवारहरु तथा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत संघ÷संस्थाहरुलाई बोर्डबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरुको सहभागिता र योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेण्ट बोर्डले आन्तरिक छलफल गरी आफ्नो कार्यविधिको दफा २२ को प्रावधान अनुरुप यो कार्यविघि बनाएको छ । 
फेवा वाटरसेड इकोसिष्टम म्यानेजमेण्ट- कोष व्यवस्थापन कार्यविघि, २०७२
© Hariyo Ban Program, WWF Nepal Enlarge